Ochrana osobních údajů

Informační memorandum pro pacienty/klienty podnikající osoby Mgr. Jakub Veškrna

page1image1138525280page1image1137881216 page1image1138544016

INFORMAČNÍ MEMORANDUM PRO PACIENTY/KLIENTY

Obsah:

I. Úvod

II. Kam směřovat dotazy související se zpracováním mých osobních údajů

III. Kdo je správcem Vašich osobních údajů

IV. Které osobní údaje o mně podnikající osoba Mgr. Jakub Veškrna zpracovává

V. Proč podnikající osoba Mgr. Jakub Veškrna zpracovává moje osobní údaje

VI. Musím podnikající osoba Mgr. Jakub Veškrna své osobní údaje poskytnout?

VII. Jak se podnikající osoba Mgr. Jakub Veškrna k mým osobním údajům dostává

VIII. Za jakými účely podnikající osoba Mgr. Jakub Veškrna moje osobní údaje zpracovává

IX. Jakými způsoby podnikající osoba Mgr. Jakub Veškrna jsou osobní údaje zpracovány

X. Která práva mohu v souvislosti se zpracováním osobních údajů uplatnit u podnikající osoby Mgr. Jakub Veškrna

XI. Jak mohu svá výše uvedená práva uplatnit
XII. Jak dlouho podnikající osoba Mgr. Jakub Veškrna moje osobní údaje zpracovává XIII. Komu dalšímu umožňujeme přístup k Vaším osobním údajům
XIV. Dodavatelé
XV. Orgány státní správy, soudy a orgány činné v trestním řízení
XVI. Jsou moje osobní údaje zpracovávány v zahraničí
XVII. Seznam výše uvedených právních předpisů
page2image1759948992 page2image1759949280

I. Úvod

Vážíme si Vašeho zájmu a důvěry, kterou nám projevuje tím, že jste si vybrali pro Vaše potřeby služby, které nabízíme.

Abychom Vám naše produkty a služby mohli poskytovat, případně naše služby ještě vylepšovat a plnit legislativní požadavky pro podnikání, zpracováváme o Vás řadu osobních údajů. Naším hlavním cílem je poskytovat Vám služby na vysoké úrovni a se stejným standardem přistupujeme i ke zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.

Podrobnosti o osobních údajích, které o Vás shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaká máte související práva, naleznete v tomto dokumentu. Prosíme Vás proto o pozornost při prostudování tohoto memoranda.

Tento dokument, může být v průběhu měněn a doplňován. Aktuální verzi vždy najdete na naší provozovně v Brně, a na našich webových stránkách.

Jsme Vám plně k dispozici pro Vaše případné dotazy. Případně Vám odpovíme na našich e-mailech uvedených na webových stránkách.

Tato informace je určena pro všechny naše pacienty/klienty.

II. Kam směřovat dotazy související se zpracováním mých osobních údajů

V případě, že s námi budete chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se přímo obrátit na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Šárka Zatloukalová
e-mail: gdpr@veskrna.com

III. Kdo je správcem Vašich osobních údajů

Ve všech případech je správcem Vašich osobních údajů podnikající osoba Mgr. Jakub Veškrna

IV. Které osobní údaje o mně podnikající osoba Mgr. Jakub Veškrna zpracovává

Pro potřeby k zajištění požadované služby nám předáváte následující osobní údaje:

Identifikační údaje – jméno, příjmení, tituly, datum narození, příp. rodné číslo.

Kontaktní údaje –telefonní čísla, e-mailové adresy.

Při platbě kartou jsou to údaje vztahující se k platebním transakcím souvisejícím s platební morálkou (číslo účtu protistrany, částka, informace o příjemci atd.)

Další údaje

Pokud jste nám udělil/a souhlas, můžeme k lepšímu zacílení našich marketingových kampaní využívat rovněž údaje, které nám poskytnete a můžeme je zveřejnit na našich webových stránkách či na sociálních sítích.page3image1371766240 page3image1371766528

V. Proč podnikající osoba Mgr. Jakub Veškrna zpracovává moje osobní údaje

Které právní základy pro zpracování osobních údajů podnikající osoba Mgr. Jakub Veškrna používá?

Podnikající osoba Mgr. Jakub Veškrna může Vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro účely, ke kterým má příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k činnostem, které podnikající osoba Mgr. Jakub Veškrna provozuje, a účelům, pro které v souvislosti s tím Vaše osobní údaje zpracovávají, přichází jako právní základ v úvahu zpracování osobních údajů:

 • -  je-li to nezbytné pro splnění služeb

 • -  je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti

 • -  na základě Vašeho souhlasu

  Ke zpracování osobních údajů je tedy potřeba Váš souhlas pouze v případě, že podnikající osoba Mgr. Jakub Veškrna nemá v rámci daného účelu zpracování jiný právní základ.

  Účely, pro které podnikající osoba Mgr. Jakub Veškrna osobní údaje zpracovává, lze rozdělit do následujících hlavních okruhů:

  obsluha pacienta/klienta, zajišťování bezpečnosti včetně plnění právních povinností, marketing a vnitřní správa včetně rozvoje a zlepšování služeb.

VI. Musím podnikající osobě Mgr. Jakub Veškrna. své osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. V případě, že nám ale Vaše osobní údaje odmítnete poskytnout pro účely zpracování, které mají jiný právní základ zpracování než Váš souhlas, nebude možné, abychom Vám požadované služby poskytli, protože poskytnutí Vašich osobních údajů pro tyto účely je předpokladem nezbytným pro služby, které poskytujeme.

V případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je poskytnutí osobních údajů pro tyto účely vždy zcela na Vaší úvaze. Váš souhlas můžete v každém případě kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

VII. Jak se podnikající osoba Mgr. Jakub Veškrna. k mým osobním údajům dostává

Podnikající osoba Mgr. Jakub Veškrna zpracovává osobní údaje, které:

- jste Vy sám sdělil / Vy sama sdělila podnikající osobě Mgr. Jakub Veškrna vznikají tím, že využíváte naše služby

VIII. Za jakými účely podnikající osoba Mgr. Jakub Veškrna moje osobní údaje zpracovává

Účel zpracování: Identifikace pacienta/klienta
Popis: Pokud chcete abychom Vám poskytnuli požadovanou službu, tak stejně jako Vy potřebujete vědět,

kdo jsme my, a kde nás v případě potřeby můžete zastihnout, tak i my potřebujeme toto vědět o Vás. Právní základ: Provedení opatření před započetím služby na Vaši žádost – plnění právní povinnostipage4image1372223136 page4image1372223424

Účel zpracování: Příprava služby na Vaši žádost – objednávka
Popis: Řádná identifikace je nezbytnou náležitostí jakékoli obchodního případu. Rozsah osobních údajů,

pak záleží na tom, jakou službu si u nás sjednáváte.
Právní základ: Provedení opatření před uzavřením obchodního případu na Vaši žádost

Účel zpracování: Poskytování služeb dle Vašeho požadavku
Popis: Pokud jste naším pacientem/klientem, zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, který je

potřebný pro to, abychom Vám mohli poskytovat sjednané služby Právní základ: Plnění služby, kterou po nás požadujete

Účel zpracování: Účetní a daňová agenda
Popis: Podnikající osoba Mgr. Jakub Veškrna musí vést účetnictví a platit daně. Vaše osobní údaje tedy v

nezbytném rozsahu zpracováváme za účelem splnění této povinnosti. Právní základ: Plnění právní povinnosti, konkrétně:

 • -  Zákon o účetnictví

 • -  Zákon o daních z příjmů

 • -  Daňový řád

 • -  Zákon o zdravotních službách

 • -  Vyhláška o zdravotnické dokumentaci

  Účel zpracování: Obsluha pacientů/klientů vč. změn a řešení stížností

  Popis: Pokud máte během trvání našeho obchodného případu jakýkoli dotaz či připomínku, můžete se na nás obrátit osobně, elektronicky nebo telefonicky. V takovém případě budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom Vám byli schopni poskytnout konkrétní odpověď, řešení nebo radu. Rovněž pokud se během trvání našeho obchodního případu domluvíme na změně některých parametrů a bude třeba změnit např. objednávku, kterou jsme spolu uzavřeli, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat za tímto účelem.

  Právní základ: Plnění služby, kterou po nás požadujete
  Účel zpracování: Sporná agenda: určení, výkon nebo obhajoba našich právních nároků vč. vymáhání

  pohledávek.

  Popis: V případě, že budeme nuceni vymáhat naše pohledávky, které za Vámi máme, soudní cestou, nebo pokud mezi námi vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou a bude předložen k řešení soudu, použijeme pro ochranu našich práv v nezbytném rozsahu i Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje můžeme rovněž použít za účelem vymáhání našich nároků či v rámci jednání se třetími stranami, které mají zájem o postoupení naší pohledávky za Vámi, včetně realizace tohoto postoupení.

  Právní základ: Ochrana našich práv a právem chráněných zájmů – plnění právní povinnosti.

 page5image1085466848

Účel zpracování: Přímý marketing
Popis: Podnikající osoba Mgr. Jakub Veškrna má zájem informovat Vás o svých službách, které pro Vás

mohou být relevantní. Za tímto účelem můžeme využívat buď:

a) Vaše osobní údaje v rozsahu dle souhlasu se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil/a
b) Vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, a to za předpokladu, že jste naším pacientem/klientem a pro šíření našich obdobných služeb, jste nám udělil/a souhlas až do okamžiku, kdy s tím vyslovíte nesouhlas.

Právní základ: Vámi udělený souhlas – ochrana našich práv a právem chráněných zájmů Účel zpracování: Vnitřní a externí audit

Popis: Podnikající osoba Mgr. Jakub Veškrna může provádět účetní audit závěrek a ověřit toto nezávislým externím auditorem. Interní a/nebo externí auditoři mohou mít při výkonu své činnosti přístup k osobním údajům.

Právní základ: Plnění právní povinnosti, konkrétně:

 • -  Zákon o účetnictví

 • -  Zákon o daních z příjmů

 • -  Daňový řád

 • -  Zákon o zdravotních službách

 • -  Vyhláška o zdravotnické dokumentaci

IX. Jakými způsoby podnikající osoba Mgr. Jakub Veškrna jsou osobní údaje zpracovány

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy v souladu s legislativními požadavky.

V souladu s komplexní interní předpisovou základnou jsou osobní údaje pod stálou fyzickou i elektronickou kontrolou. Za účelem ochrany dat jsou bezpečnostně-organizační opatření. Pro maximální bezpečnost jsou realizovány kontrolní, technické a bezpečnostní postupy definované zákonem a interními předpisy. Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.


X. Která práva mohu v souvislosti se zpracováním osobních údajů uplatnit u podnikající osoba Mgr. Jakub Veškrna

Informace o zpracování osobních údajů

Můžete nás požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, v jejímž rámci jsme povinni Vám bez zbytečného odkladu sdělit informace o:

- účelu zpracování

- zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji

- příjemcích Vašich osobních údajů

- informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů

Za poskytnutí této informace jsme oprávněni požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Žádost o vysvětlení / odstranění protiprávního stavu

Pokud byste se domnívali či zjistili, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů nebo v rozporu se zákonem, máte právo nás požádat o vysvětlení nebo nás vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních údajů.

V případě porušení našich povinností můžete své podněty adresovat našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů, kontakt je uveden v čl. II, tohoto dokumentu, ale i Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.

Odvolání souhlasu

Na základě Vašeho souhlasu podnikající osoba Mgr. Jakub Veškrna Vaše osobní údaje zpracovává pouze pro účely, které jsou přesně definovány na příslušném dokumentu. Jedná se především o souhlasy pro marketingové účely. Váš souhlas s tímto zpracováním můžete kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá žádný vliv na náš smluvní vztah.

XI. Jak mohu svá výše uvedená práva uplatnit

Obraťte se na nás prostřednictvím kontaktu uvedeném v čl. II. tohoto dokumentu.

XII. Jak dlouho podnikající osoba Mgr. Jakub Veškrna moje osobní údaje zpracovává

Osobní údaje vztahující se k uzavření a plnění služby a péči o pacienta/klienta zpracováváme po dobu trvání služby, a dále pak po dobu, po kterou jsme tyto údaje povinni uchovávat podle obecně závazných právních předpisů (5 let od uskutečnění služby nebo od ukončení obchodního vztahu dle Zákona o archivnictví a spisové službě) a dále je pak uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním nebo správním řízení, vždy však nejpozději do doby vypršení relevantních zákonem určených lhůt.

 page6image1086121408 page6image1086121696page6image1086122112 page6image1086122400

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu pro marketingové účely, jsou zpracovávány po dobu, na kterou jste nám souhlas udělil/a, resp. do okamžiku, než svůj souhlas odvoláte.

V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, příp. anonymizovány.

XIII. Komu dalšímu umožňujeme přístup k Vaším osobním údajům

Obecně řečeno je příjemcem osobních údajů každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny. Dle povahy situace tedy příjemcem osobních údajů může být buď jiný správce osobních údajů (sám určuje účely a prostředky zpracování těchto osobních údajů) nebo zpracovatel osobních údajů (zpracovává osobní údaje pro správce osobních údajů).

Podnikající osoba Mgr. Jakub Veškrna Vaše osobní údaje zásadně nesdílí s jinými správci osobních údajů, ledaže by k takovému předání byl povinen či oprávněn na základě právního předpisu nebo byste nám k němu udělili souhlas.

Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba. Subjekty, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, které podnikající osoba Mgr. Jakub Veškrna jako správce spravuje, vždy pečlivě prověřujeme a dbáme na to, aby dodržovaly odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro nás mohl stát zpracovatelem osobních údajů, které spravujeme, je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji oprávněn nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu, pro účely splnění jeho úkolu a po sjednanou dobu.

XIV. Dodavatelé

Do některých našich činností můžeme zapojovat třetí subjekty – naše dodavatele. V závislosti na charakteru dané činnosti může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů tímto dodavatelem v postavení zpracovatele osobních údajů.

Našimi dodavateli jsou zejména:

 • -  Poskytovatelé IT služeb

 • -  Advokátní kanceláře

 • -  Subjekty poskytující tiskové a poštovní služby

 • -  Subjekty poskytující skartační a archivační služby

 • -  Subjekty poskytující poradenské služby

 • -  Externí auditor

  Všichni naši dodavatelé jsou společnosti se sídlem v České republice.

XV. Orgány státní správy, soudy a orgány činné v trestním řízení

Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní údaje sdílet bez Vašeho souhlasu se třetími osobami (např. exekutoři, orgány činné v trestním řízení, soudy, a další) za účelem plnění jejich povinností a popřípadě výkonu rozhodnutí. Osobní údaje pacientů/klientů mohou být zpřístupněny i sektorovým orgánům dohledu v rámci výkonu jejich činnosti (např. ČNB, Úřad pro ochranu osobních údajů či Úřad pro ochranu hospodářské soutěže).

 

XVI. Jsou moje osobní údaje zpracovávány v zahraničí

V rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“) platí režim volného pohybu osobních údajů a pro jejich zpracování se uplatní stejná pravidla jako v České republice.

V některých případech se může stát, že naši dodavatelé osobní údaje zpracovávají ve třetích zemích (tedy zemích mimo EHP), ovšem vždy při dodržení veškerých legislativních požadavků.

O skutečnosti, že Vaše osobní údaje jsou předávány mimo EU jste vždy informováni.

XVII. Seznam výše uvedených právních předpisů

Aby informace obsažené v tomto dokumentu byly pro Vás srozumitelnější a přehlednější, jsou v textu užívány zkratky a neúplné názvy právních předpisů. Níže jsou uvedeny přesné názvy těchto právních předpisů.

Celé texty právních předpisů lze najít:

www.zakonyprolidi.cz – české a http://eur-lex.europa.eu/ - evropské

 • -  Daňový řád Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

 • -  Občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 • -  Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • -  Zákon o ochraně osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění

  pozdějších předpisů

 • -  Zákon o účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

 • -  Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů č. 499/2004 Sb.

 • -  Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování č. 372/2011 Sb.

 • -  Vyhláška o zdravotnické dokumentaci č. 98/2012 Sb.

Rezervujte si termín online

Stovky recenzí našich zákazníků

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies