Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY FYZIOTERAPIE Mgr. Jakub Veškrna

page1image1758616208

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem je registrované nestátní rehabilitační zdravotnické zařízení, které poskytuje za níže

  uvedených podmínek klientovi (dále jen „Klient“) služby odborné fyzioterapie v rehabilitaci (dále jen

  „Služba“).

 2. Provozovatelem Služby je Mgr. Jakub Veškrna, identifikační číslo: 72359072, se sídlem Vídeňská 1021/6,

  639 00, Brno-Štýřice (dále „Provozovatel“).

 3. Klientem Služby je každá osoba, která v souladu s těmito Smluvními podmínkami čerpá nebo objednává

  Službu telefonicky, nebo prostřednictvím on-line rezervačního systému, nebo osobně, případně v doprovodu svého zákonného zástupce (zákonných zástupců). Klient nebo jeho zákonný zástupce (zákonní zástupci) je osobou s plnou způsobilostí k právním úkonům.

 4. Služba Klientovi spočívá v poskytování péče při léčbě bolestivých stavů pohybového aparátu, nebo poskytování preventivní péče pro předcházení pohybových obtíží za použití neinvazivních manuálních technik odborné fyzioterapie, manuálních nebo přístrojových masážních technik, nebo vybraných postupů fyzikální terapie a přístrojově podporované terapie běžně užívaných v léčbě pohybového aparátu.

II. Využití služeb

 1. K využití Služby není nutná předchozí návštěva lékaře. Provozovatel provádí vlastní diagnostiku. Nicméně

  v případě, kdy má Klient zprávu od jiného nelékařského zdravotního pracovníka či lékaře se specializací na léčbu pohybového aparátu a souvisejících tělesných systémů (neurologie, revmatologie, gynekologie, aj.), který provedl diagnostiku (dokumentaci v listinné podobě, na CD, popis RTG, MRI, CT, apod.), specialista Provozovatele ji může použít jako další informaci ke stanovení diagnózy a nejvhodnější následné péči formou individuálního léčebného postupu.

 2. Každý Klient je objednán na konkrétní čas ke konkrétnímu terapeutovi Provozovatele buď telefonicky, emailem, nebo pomocí on-line registrace na internetu. Zrušení registrace je možné pouze telefonicky na telefonní číslo uvedené v záložce „Kontakt“ na webových stránkách (www.veskrna.com) nejpozději 24 hodin předem.

 3. Při prvním objednání telefonicky, emailem, nebo pomocí on-line registrace na internetu (dále „Objednávka“) jsou vyžadovány následující osobní údaje: Jméno klienta, příjmení klienta, mobilní telefon kontaktní osoby a emailová adresa kontaktní osoby (v případě např. nezletilého klienta). Při odmítnutí poskytnutí těchto základních kontaktních údajů může být rezervace prvního termínu terapie zrušena.

 4. Vždy cca 48 hodin před každou plánovanou terapií zapsanou do rezervačního systému je Klientovi odeslána informativní SMS s připomenutím blížící se terapie.

 5. V případě, kdy se Klient nemůže dostavit na naplánovanou Službu, je povinen se omluvit nejpozději 24 hodin před začátkem rezervovaného termínu telefonicky na telefonní číslo uvedené v záložce „Kontakt“ na webových stránkách (www.veskrna.com). Řádně neomluvená terapie nebo terapie omluvená v období kratším než 24 hodin před začátkem objednaného termínu podléhá storno podmínkám, resp. bude postupováno v souladu s čl. V. těchto obchodních podmínek.

 6. Zahájení terapie individuálním léčebným postupem je dobrovolné a je na vůli Klienta nebo jeho zákonného zástupce.

 7. V případě další plánované návštěvy si Klient osobně na místě, telefonicky, emailem, nebo web formulářem naplánuje termín další terapie.

 8. Na začátku každé následné terapie je terapeutem zhodnocena předchozí terapie a dle poskytnutých informací od Klienta terapeut bud pokračuje v individuálním léčebném postupu, nebo je doporučena jeho změna, případně ukončení léčby, pokud se na tom terapeut i Klient vzájemně dohodnou. O každé terapii je veden záznam ve zdravotní dokumentaci Klienta. V tomto záznamu je zaznamenáváno hodnocení již proběhlé terapie jak Klientem, tak terapeutem, popis každé terapie, případně plán terapie na doma i na příští terapii na pracovišti Provozovatele.

 9. Klient se má možnost před zahájením terapie zdarma a libovolně ptát na možnosti individuálního léčebného postupu a jaké jsou alternativy. Dotazy je možné pokládat telefonicky v provozní době na telefonní lince Provozovatele nebo bez omezení emailem. Klient má právo si před zahájením terapie zvolit konkrétního terapeuta.

page1image1089665136

10. V případě nezletilého Klienta nebo Klienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, právo na informace o zdravotním stavu a právo klást otázky náleží zákonnému zástupci Klienta i Klientovi. Klientovi se v tomto případě informace a zodpovězení doplňujících otázek poskytne způsobem zohledňujícím jeho rozumovou vyspělost a aktuální schopnost informaci porozumět. Nezletilému Klientovi staršímu 15 let se informace a zodpovězení doplňujících otázek poskytne v plném rozsahu s výjimkou případů, kdy tento Klient není schopen v dostatečné míře porozumět významu a charakteru poskytovaných Služeb a jejich vlivu na jeho zdraví a život; v tomto případě se postupuje podle věty předešlé.

III. Práva a povinnosti klienta

 1. Klient vůči Provozovateli prohlašuje, zaručuje a zavazuje se, že:

  a) je plně způsobilý k právním úkonům, případě čerpá Službu se svým zákonným zástupcem,
  b) veškeré údaje, které o sobě před zahájením Služeb i v průběhu terapie před každou další navazující terapií dle individuálního léčebného postupu ve Smluvních podmínkách definovaným způsobem poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  c) se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s podmínkami těchto Smluvních podmínek, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
  e) zaplatit Provozovateli v požadovaném termínu plnou cenu Služeb

 2. Klient má právo:
  a) být dostatečně a úplně informován Provozovatelem o Službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, způsobu jejich úhrady
  b) na řádné poskytnutí Klientem objednaných, Provozovatelem potvrzených a zaplacených Služeb
  c) znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u Provozovatele na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky
  d) odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka

 3. Povinnosti provozovatele
  a) poskytnout Klientovi veškeré informace dle Smluvních podmínek b) zabezpečit Klientovi Služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě

IV. Cena služeb

 1. Cena za užívání Služeb je stanovena dle aktuálního platného ceníku umístěného na webových stránkách

  www.veskrna.com

 2. Cena předplacených produktů Služby je splatná obvykle před zahájením jejich čerpání. Cena za jednotlivou Službu je splatná v den čerpání Služby.

 3. Zaplacením Služeb se rozumí předání hotovosti, použitím platební karty na terminálu v provozovně, oficiálním potvrzením platby v některém ze systémů zaměstnaneckých výhod smluvně vázaným s Provozovatelem, nebo připsání platby na účet Provozovatele.

V. Storno podmínky

 1. V případě uskutečnění řádné omluvy rezervovaného termínu (storno) Provozovateli telefonicky nebo

  zprávou sms na telefonní číslo uvedené v záložce „Kontakt“ na webových stránkách (www.veskrna.com)

  v době delší než 24 hodin před rezervovaným termínem neplatí Klient žádný poplatek.

 2. V případě, že se Klient nedostaví v dohodnutém termínu k poskytnutí plánované služby, nebo tuto stornuje v době kratší než 24 hodin před započetím jejího plánovaného poskytování, má Provozovatel právo na zaplacení storno poplatku ve výši 500,- Kč za každou započatou zrušenou hodinu, u dvouhodinových tedy činí storno poplatek 1.000,- , v případě skupinových lekcí 200,-. V této souvislosti Klient bere na vědomí, že tento storno poplatek je paušální náhradou za rezervovaný čas, a je tak kompenzací provozovatele za to, že v uvedeném čase nemohl poskytovat tutéž službu jinému Klientovi. Úhrada storno poplatku probíhá při následující návštěvě. V případě předplacených služeb je zrušená

  návštěva brána jako absolvovaná a odečítá se tak od celkového počtu.

VI. Vyloučení odpovědnosti – poskytování zdravotní Služby
1. Provozovatel Klientovi neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Klientovi vznikne v souvislosti s využíváním zdravotnické Služby při poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů

page2image1368386160 page2image1368386448

o Klientovi Klientem nebo jeho zákonným zástupcem před stanovením čerpání individuálního léčebného postupu a před samotným zahájením čerpání Služby formou individuálního léčebného postupu. (příkladem neposkytnutí údajů může být například zamlčení, že v průběhu terapie mezi návštěvami v rámci individuálního léčebného postupu utrpěl Klient nový úraz nebo při uvedení nesprávných údajů při úvodním anamnestickém pohovoru, nebo zamlčení podstatných skutečností o zdravotním stavu Klienta Klientem nebo jeho zákonným zástupcem) .

2. Provozovatel Klientovi neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Klientovi vznikne v souvislosti s využíváním zdravotnické Služby při nerespektování doporučeného klidového režimu, nebo nedodržení instrukcí terapeuta o korekci držení těla, zlepšení ergonomie práce v zaměstnání, vhodných změnách v ergonomii zařízení pracovního místa a doporučeném cvičení v období po terapii, a to i v případě že v souvislosti s tímto porušením dojde ke zhoršení zdravotního stavu.

VII. Závěrečné ustanovení

 1. Veškerá komunikace mezi Provozovatelem a Klientem může být uskutečňována buď osobně, písemně,

  emailem nebo telefonicky na rezervační lince Provozovatele. Komunikace ze strany Provozovatele ve vztahu k jednomu či více Klientům může být Provozovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek Provozovatele. Při použití způsobu komunikace emailem se má za to, že byla zachována písemná forma.

 2. Účinnost změn Smluvních podmínek: Jakékoliv změny těchto Smluvních podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Provozovatelem, avšak ve vztahu ke každému Klientovi pouze v případě, že Klient s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Klienta se považuje buď podpis papírového formuláře Klientem v provozovně Provozovatele, kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou Smluvních podmínek, nebo pokračování v používání služeb ze strany Klineta i po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny Smluvních podmínek. Pokud Klient se změnami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služby po datu určeném Provozovatelem jako datum účinnosti změny Smluvních podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že klient, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání Služby přede dnem účinnosti těchto Smluvních podmínek a nadále na základě původní registrace užívá Službu, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto nových Smluvních podmínek.

 3. Volba práva. Veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Provozovatelem na straně jedné a Klientem resp. Uživatelem na straně druhé v souvislosti s poskytováním Služby resp. Informační Služby se řídí právním řádem České republiky.

 4. Veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti se Smlouvou a těmito Smluvními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění a souvisejícími předpisy.

 5. Účinnost: Toto znění Smluvních podmínek nabývá účinnosti dnem 1.2.2020.

V Brně, dne 31. 1. 2020 Mgr. Jakub Veškrna

Rezervujte si termín online

Stovky recenzí našich zákazníků

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies